Home » ทางฝึกตนถนนธรรมะ by Brian Haycock
ทางฝึกตนถนนธรรมะ Brian Haycock

ทางฝึกตนถนนธรรมะ

Brian Haycock

Published
ISBN :
Paperback
256 pages
Enter the sum

 About the Book 

หนังสือ ทางฝึกตน ถนนธรรมะ ของไบรอัน เฮยคอค ทีแปลโดย โตมร ศุขปรีชา ชวยตอกยำโลกอันทรหดของพวกเขาใหผมเหนกระจางขึน ชายผูนังหลังพวงมาลัยวันละกวาสิบชัวโมงนาม ไบรอัน หรือเฮยคอค หากเรียกแบบอเมริกัน ชางเปนมนุษยทีอัศจรรยเสียจริง รางกายทีลิมรสแตอาหารขยะเพือเลีMoreหนังสือ ทางฝึกตน ถนนธรรมะ ของไบรอัน เฮย์ค็อค ที่แปลโดย โตมร ศุขปรีชา ช่วยตอกย้ำโลกอันทรหดของพวกเขาให้ผมเห็นกระจ่างขึ้น ชายผู้นั่งหลังพวงมาลัยวันละกว่าสิบชั่วโมงนาม ไบรอัน หรือเฮย์ค็อค หากเรียกแบบอเมริกัน ช่างเป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์เสียจริง ร่างกายที่ลิ้มรสแต่อาหารขยะเพื่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอด หูที่ฟังแต่สัญญาณเสียงเรียกจากศูนย์วิทยุ เท้าที่อยู่ที่คันเร่ง ตาที่สอดส่ายหาลูกค้าในดาวน์ทาวน์ อายตนะภายนอกของเขาอยู่บนท้องถนน มีแต่จิตใจภายในของเขาเท่านั้นที่อยู่ที่เซน หรือพูดให้ตรงอยู่ที่พุทธธรรมแบบมหายานที่เรียกว่า เซน การอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบเป็นความเพลิดเพลินอย่างยิ่งยวด แม้มันจะไม่ใช่ความเพลิดเพลินแบบที่เราเรียกว่าเอนเตอร์เทน หากแต่เป็นความเพลิดเพลินแบบเอดูเทน คือการให้ความรู้แบบร่าเริงใจ นับแต่บทนำที่ว่าด้วยการขับรถด้วยใจเปิดกว้าง อันเป็นการพูดถึงโกอานหรือปริศนาธรรมในเซนว่าชีวิตนี้ช่างมีอะไรให้เราขบคิดและใช้เป็นครูด้านศาสนาธรรมมากเพียงใด เขาติดเครื่องรถและพาเราไปพบชีวิตหลังพวงมาลัยวันแล้ววันเล่า นับเป็นวันแล้ววันเล่าที่ไม่เหมือนเดิม เขาเล่าถึงการต้องสู้กับภาวะระส่ำระสายแม้ในยามที่งานมหาศาลรออยู่เบื้องหน้า เขาพาเราไปสู่ภาวะที่รู้จักพอและประมาณค่าอาการกระหาย อยากได้ใคร่มี อันเป็นภาวะที่อุบัติขึ้นในโลกปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง การพูดถึง มรรคแปดในฐานะสัญญาณจราจร การพูดถึงการเริ่มต้นอาชีพเทียบเคียงกับจิตของผู้เริ่มต้นฝึกพุทธธรรมที่อาจมีการหกล้มหกลุกอยู่ตลอดเวลา การเปรียบเทียบของเขาช่างอัศจรรย์ มันผ่านการขบคิด เข้าใจ และรับรู้ผลเหล่านั้นอย่างเห็นได้ชัด อนุสรณ์ ติปยานนท์